അത്ഭുതകരമായ അത്ഭുതം

ട്ര്വെർട്ടൈൻ സ്റ്റീഫൻ ഫൗണ്ടൻ റൗണ്ട് കാഴ്ച്ച

ശീർഷകം

  • അത്ഭുതകരമായ അത്ഭുതം

    ട്ര്വെർട്ടൈൻ സ്റ്റീഫൻ ഫൗണ്ടൻ റൗണ്ട് കാഴ്ച്ച

വിവരണം

എന്റെ കണ്ണിൽ

 എപ്പോഴും ശീതകാലം
ചാരാർഡംഗെ നഗരം, മസാണ്ടറാൻ പ്രവിശ്യയിലെ സൌറണിലെ ഏഴ് നിറമുള്ള അരുവികൾ

പ്രഭാവം
ടോൺ കോൺട്രാസ്റ്റ്