അഞ്ചാമത്തെ റിസേർച്ച് മലനിരകളുടെ മലനിരകൾ

മഞ്ഞുമല പർവതങ്ങൾ വളരെ മനോഹരവും ജനങ്ങൾ കളിക്കുന്നു

ശീർഷകം

  • അഞ്ചാമത്തെ റിസേർച്ച് മലനിരകളുടെ മലനിരകൾ

    മഞ്ഞുമല പർവതങ്ങൾ വളരെ മനോഹരവും ജനങ്ങൾ കളിക്കുന്നു

വിവരണം

മഞ്ഞുകാലത്ത് അഞ്ച് ഉയർന്ന എയ്ഡ് സ്റ്റേഷൻ ഹൈവേകൾ മഞ്ഞിലും സന്തോഷത്തിലും ആണ്