ಹರಿಯುವ ನೀರು

ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಾಚಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಹರಿಯುವ ನೀರು

    ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಾಚಿ

ವಿವರಣೆ

ನೀರಿನ ಜೀವನವು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿದೆ

ಅದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ

ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಯಂತೆ ಜೀವನ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ

ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ದಿನದಂತೆ ಸಿಹಿ ಜೀವನ