ಹಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಪಕ್ಷಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಹಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

    ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಪಕ್ಷಿ

ವಿವರಣೆ

ತುಂಬಲು ಸಂತೋಷ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ; ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಡೈ ____ ಶ್ಯಾಮ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬಣ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ