ಸ್ನೋ ಟ್ರೀ

ಹಿಮ ಚಿಗುರುಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಸ್ನೋ ಟ್ರೀ

    ಹಿಮ ಚಿಗುರುಗಳು

ವಿವರಣೆ

ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

 ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಳಿಗಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಪರಿಣಾಮ
ವಿವಾಸ್