ಸುಪರ್ಬ್ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿ

ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಹಾರಲು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಸುಪರ್ಬ್ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿ

    ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಹಾರಲು

ವಿವರಣೆ

ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯು ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ
ಪರಿಣಾಮ
ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬಣ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ