ಶರತ್ಕಾಲದ ಎಲೆಗಳ ಗೀಚುಗಳು

ಕಿತ್ತಳೆ ಶರತ್ಕಾಲದ ಶರತ್ಕಾಲದ ಎಲೆಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಶರತ್ಕಾಲದ ಎಲೆಗಳ ಗೀಚುಗಳು

    ಕಿತ್ತಳೆ ಶರತ್ಕಾಲದ ಶರತ್ಕಾಲದ ಎಲೆಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ

ವಿವರಣೆ

ಶರತ್ಕಾಲದ ಎಲೆಯು ಎಂದರೆ ಎಲೆಗಳ ಸಾವು ಎಂದರ್ಥ
ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ!