ವಾಲ್ನಟ್ ಎಲೆಗಳು

ವಾಲ್ನಟ್ ಎಲೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ವಾಲ್ನಟ್ ಎಲೆಗಳು

    ವಾಲ್ನಟ್ ಎಲೆಗಳು

ವಿವರಣೆ

ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಉಪವಾಸವೇ, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ಸುಳ್ಳು! ಅಬ್ದುಲ್ಹಮಿದ್ ಜಿಯಾಯಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ವಿವೇಜ್ 2, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (ತಯಾರಿಸಲು 4) ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮೂಲಕ ಎನ್ಐಸಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಟೋನ್ ಮೂಲಕ