ಮುಳ್ಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿ ...

ಗ್ರೀನ್ ಜಂಬಲ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಮುಳ್ಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿ ...

    ಗ್ರೀನ್ ಜಂಬಲ್

ವಿವರಣೆ

ನಾನು ಮದುಮಗನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ರೀತಿಯ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಅಲ್ಲ ಸೆಯೆಬ್ ಟಾಬ್ರಿಜಿ