ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನ್ನೊಣಗಳು

ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನ್ನೊಣಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನ್ನೊಣಗಳು

    ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನ್ನೊಣಗಳು

ವಿವರಣೆ

ಸುಲೀನಾನ್ ಖಬತ್ ಮೊಘನ್ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಲೀಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಯೆಬ್ ಟಾಬ್ರಿಜಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮೂಲಕ ಎನ್ಐಸಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಟೋನ್ನಿಂದ ವಿವೇಜ್ 2