ನದಿ ಲಾಯ್ಡ್ ಜಲಪಾತ

ಬೃಹತ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ರೂಡಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ನದಿ ಲಾಯ್ಡ್ ಜಲಪಾತ

    ಬೃಹತ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ರೂಡಿ

ವಿವರಣೆ

ಲೊವೆ ಜಲಪಾತ ಗೋಲಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ