ಡೆಡ್ ಮರಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ಮರಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಡೆಡ್ ಮರಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ

    ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ಮರಗಳು

ವಿವರಣೆ

ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಶರತ್ಕಾಲ ಕೊನೆಯ ಪತ್ರವು ಮರದಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ  ಟೋನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್