ಜಲಪಾತ ಪಿಸುಮಾತು

ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತ ಪಿಸುಮಾತು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಜಲಪಾತ ಪಿಸುಮಾತು

    ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತ ಪಿಸುಮಾತು

ವಿವರಣೆ

ಆ ನದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಜಲಪಾತದ ವೈಭವವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬಣ್ಣ ಶ್ರೇಣಿ