ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿರಿ

ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

  • ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿರಿ

    ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ವಿವರಣೆ

ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪುಸ್ಸಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ತೋಳವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಅವಳ ಉಗುಳುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ

ಕವಿ ಸಾದಿ ಶಿರಾಜಿ
ಸಾದಿರ ಬೋಧಕರು 'ಬೇಟ್ಸ್ 64