អ្នកត្រូវផឹកទឹកនៃនិមិត្តសញ្ញានិមិត

ទឹកស្អាតនិងស្អាត

ចំណងជើង

  • អ្នកត្រូវផឹកទឹកនៃនិមិត្តសញ្ញានិមិត

    ទឹកស្អាតនិងស្អាត

ការពិពណ៌នា

បដិមា Dime គឺជាផ្នែកមួយនៃឋានសួគ៌

នៅពេលដែលទឹកធ្លាក់ទៅចំហៀងវាលិចហើយវាជាការអាក្រក់ដូច្នេះវាតែងតែផ្លាស់ប្តូរនិងផ្លាស់ប្តូរទៅជាមានសុខភាពល្អពីព្រោះ 70% នៃទឹករបស់អ្នកគឺ ...

គ្មានប្រសិទ្ធិភាព