ស្លឹក Walnut

ស្លឹក Walnut

ចំណងជើង

  • ស្លឹក Walnut

    ស្លឹក Walnut

ការពិពណ៌នា

ជីវិតខ្ញុំខូចហើយបេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺដូចជាការអធិស្ឋាន អូរបស់ខ្ញុំការតមអាហារភាពទុក្ខព្រួយរបស់អ្នកគឺមិនពិត! Abdulhamid Ziaei បែបផែន: Viveza 2, តុល្យភាពឈើឆ្កាង (ដុតនំ 4) ដោយ NIC ការប្រមូលនិងដោយប្រើសម្លេងដោយប្រើ Photoshop