ស្លឹករីង

ស្លឹក Dewy

ចំណងជើង

  • ស្លឹករីង

    ស្លឹក Dewy

ការពិពណ៌នា

សុភមង្គលប្រហែលជាទីនេះ ... ឃើញភ្លៀងនេះស្លឹកពណ៌បៃតងទាំងនេះស្រស់ស្រាយពន្លឺនេះ ... បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ Photoshop