ស្លឹកពណ៌ស្វាយដែលមិនគួរឱ្យជឿ

ស្លឹកពណ៌ស្វាយ

ចំណងជើង

  • ស្លឹកពណ៌ស្វាយដែលមិនគួរឱ្យជឿ

    ស្លឹកពណ៌ស្វាយ

ការពិពណ៌នា

បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំចង់ បំណងប្រាថ្នាមួយរបស់អ្នក ... Shafie Khodanki បែបផែន: Viveza 2 Brilliance / Warmth (ដុតនំ 4) ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយខ្លួនឯងដោយ Photoshop