សាខានិងមេឃងងឹត

មែកធាងនៃដើមឈើក្រោមមេឃពពក

ចំណងជើង

  • សាខានិងមេឃងងឹត

    មែកធាងនៃដើមឈើក្រោមមេឃពពក

ការពិពណ៌នា

មែកស្រទាប់ត្រជាក់ហើយមេឃស្ថិតក្នុងព្រះអាទិត្យ ... បែបផែន: Viveza 2, តម្រងកំរិតខ្ពស់ (CEP 4), Extractor ពត៌មានលំអិត (ដុតនំ 4) ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយខ្លួនឯង BY Photoshop