សញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតនៃនិទាឃរដូវ

ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនៃនិទាឃរដូវ

ចំណងជើង

  • សញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតនៃនិទាឃរដូវ

    ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនៃនិទាឃរដូវ

ការពិពណ៌នា

ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវអក្ខរាវិរុទ្ធ ... និទាឃរដូវគឺនៅតាមផ្លូវវាស្អាតជាងមុន ... ខ្ញុំស្បថដោយភាពស្រស់ស្អាតនៃផ្កាទាំងនេះ។