រាត្រីដើមឈើនិងការថតរូបបៃតង

ឧទ្យានដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងដើមឈើផ្កាស្រស់ស្អាត

ចំណងជើង

  • រាត្រីដើមឈើនិងការថតរូបបៃតង

    ឧទ្យានដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងដើមឈើផ្កាស្រស់ស្អាត

ការពិពណ៌នា

រាត្រីនៃដើមឈើនិងទីវាលពណ៌បៃតង
ពន្លឺនៃពន្លឺត្រូវបានបាញ់លើគ្រប់កម្រិតទាំងអស់