រកមើលនៅបន្លានិងមើលផ្កា ...

jumble បៃតង

ចំណងជើង

  • រកមើលនៅបន្លានិងមើលផ្កា ...

    jumble បៃតង

ការពិពណ៌នា

ខ្ញុំមានសំពត់របស់កូនកំលោះ នេះមិនមែនជាភាពកខ្វក់និងភាពកខ្វក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងទៅលើភ្លៅរបស់ខ្ញុំទេ Saeb Tabrizi