មែកធាងមួយនៅលើកំពូលភ្នំ

មែកធាងមួយនៅលើកំពូលភ្នំ

ចំណងជើង

  • មែកធាងមួយនៅលើកំពូលភ្នំ

    មែកធាងមួយនៅលើកំពូលភ្នំ

ការពិពណ៌នា

អ្នកគឺជាសម្រង់ផ្កាឬស្ករមួយ នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសើចចំច្រមុះរបស់ខ្ញុំ យកវាទៅកាន់ដើមឈើ ដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញអ្នកឆ្កួត អ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើអ្នកសុំជំនួយ នោះហើយជាមូលហេតុដែលជឹងយីស្ថិតនៅក្នុងការឈឺចាប់ ខ្ញុំខកចិត្តផងដែរ អ្នកគឺជាការ perdition ងូត រូម បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយខ្លួនឯងដោយ Photoshop