មេអំបៅនៅលើផ្កាពណ៌ស្វាយ

Butterflies ស្ងាត់អង្គុយនៅលើផ្កា

ចំណងជើង

  • មេអំបៅនៅលើផ្កាពណ៌ស្វាយ

    Butterflies ស្ងាត់អង្គុយនៅលើផ្កា

ការពិពណ៌នា

ឆ្កួតជាងមនុស្សឆ្កួតប្រសិនបើវា Jana ទៅព្រះទៅព្រះ ... ទៅព្រះរបស់ខ្ញុំ Simin Behbahani បែបផែន: Viveza 2, Detail Extractor (ដុតនំ 4) ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយប្រើ Photoshop