មេអំបៅនិង Walnut

មេអំបៅនិង Walnut

ចំណងជើង

  • មេអំបៅនិង Walnut

    មេអំបៅនិង Walnut

ការពិពណ៌នា

ខ្ញុំត្រូវបានគេលួចបន្លំដូច្នេះថាបន្ទាប់ពីទទួលបានរូបភាពខ្ញុំបានកត់សំគាល់វា បែបផែន: Brilliance / Warmth (ដុតនំ 4) ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយប្រើ Photoshop