មេឃភ្លៀងលើភ្នំនិងភ្នំ

ក្បួននៃពពកនៅលើមេឃ

ចំណងជើង

  • មេឃភ្លៀងលើភ្នំនិងភ្នំ

    ក្បួននៃពពកនៅលើមេឃ

ការពិពណ៌នា

តើដង្ហើមអ្វីដែលនៅក្នុងខ្យល់បរិសុទ្ធនៃភ្នំនិងការផឹកទឹកពីប្រភពទឹក? បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយប្រើកម្មវិធី Photoshop