មានតែដើមឈើទេ

ដើមឈើតែមួយនិងបៃតងរវាងភ្នំបៃតង

ចំណងជើង

  • មានតែដើមឈើទេ

    ដើមឈើតែមួយនិងបៃតងរវាងភ្នំបៃតង

ការពិពណ៌នា

ដើមឈើមួយនៅខាងក្រោមមេឃពណ៌ខៀវក្បែរ Randan