ភ្នំស្ងប់ស្ងាត់និងពណ៌បៃតង

មេឃពណ៌ខៀវនិងមេឃខៀវនិងពពក

ចំណងជើង

  • ភ្នំស្ងប់ស្ងាត់និងពណ៌បៃតង

    មេឃពណ៌ខៀវនិងមេឃខៀវនិងពពក

ការពិពណ៌នា

ភ្នំស្ងប់ស្ងាត់និងពណ៌បៃតងក្រោមស្រមោលនៃពពក

បែបផែន
និយមន័យដោយការប្រមូល NIK