ភ្នំបៃតង

ភ្នំពណ៌បៃតងនិងនៅលើមេឃពណ៌ខៀវ

ចំណងជើង

  • ភ្នំបៃតង

    ភ្នំពណ៌បៃតងនិងនៅលើមេឃពណ៌ខៀវ

ការពិពណ៌នា

ភ្នំពណ៌បៃតងនៅក្បែរភូមិ Randan