ភ្នំទឹកស

ភ្នំព្រិលគ្របដណ្តប់ដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់

ចំណងជើង

  • ភ្នំទឹកស

    ភ្នំព្រិលគ្របដណ្តប់ដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់

ការពិពណ៌នា

ខៀវខ្ចីនិងព្រិលបូព៌ានៅលើថ្ងៃរដូវរងានៅស្ថានីយ៍អាកាសធាតុប្រាំ