ភូមិ Ira Shemiranat

ផ្កា spiny ដ៏ស្រស់ស្អាតត្រូវបានពង្រីក

ចំណងជើង

  • ភូមិ Ira Shemiranat

    ផ្កា spiny ដ៏ស្រស់ស្អាតត្រូវបានពង្រីក

ការពិពណ៌នា

ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនៃភូមិរបស់ Ira Shemiranat
មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់បើទោះបីជាអ្នកពិបាកក៏ដោយ
បែបផែន
WHITE សញ្ជាតិដោយការប្រមូល NIC
ដំណើរការកាត់ដេរដោយ NIC Collection