ភាពមិនប្រក្រតីដ៏ស្រស់ស្អាតនៃសាខា

ស្លឹកបៃតងនិងពន្លកមិនទៀងទាត់នៅក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ចំណងជើង

  • ភាពមិនប្រក្រតីដ៏ស្រស់ស្អាតនៃសាខា

    ស្លឹកបៃតងនិងពន្លកមិនទៀងទាត់នៅក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ការពិពណ៌នា

ប្រហែលជាអ្នកមានការរៀបចំការពារដើម្បីការពារដីនេះតែប៉ុណ្ណោះ ... ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអាច ... បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ Photoshop