ព្រះអាទិត្យនៅពីក្រោយពពក

ព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាតរះនៅលើមេឃពណ៌ខៀវ

ចំណងជើង

  • ព្រះអាទិត្យនៅពីក្រោយពពក

    ព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាតរះនៅលើមេឃពណ៌ខៀវ

ការពិពណ៌នា

ព្រះអាទិត្យនៅពីក្រោយពពកក្នុងមេឃខៀវ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អ

បែបផែន

និយមន័យដោយការប្រមូល NIK
ដំណើរការកោសិកាដោយការប្រមូល NIK
អ្នកមិនត្រូវការជាតិពណ៌ដោយ NIK Collection