ព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងមេឃដ៏ស្រស់ស្អាត

តើពន្លឺព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅក្រោមពពកក្រាស់យ៉ាងដូចម្តេច?

ចំណងជើង

  • ព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងមេឃដ៏ស្រស់ស្អាត

    តើពន្លឺព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅក្រោមពពកក្រាស់យ៉ាងដូចម្តេច?

ការពិពណ៌នា

ព្រះអាទិត្យស្រស់ស្អាតនៅពេលរសៀល
នៅពេលខ្ញុំឃើញរឿងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានសេរីភាព