ព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាត

ព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងមេឃពណ៌ខៀវ

ចំណងជើង

  • ព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាត

    ព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងមេឃពណ៌ខៀវ

ការពិពណ៌នា

ព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាតរំឭកខ្ញុំពីការចងចាំដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំ

បែបផែន
ដំណើរការកោសិកាដោយការប្រមូល NIK
អ្នកមិនត្រូវការជាតិពណ៌ដោយ NIK Collection