ព្រៃដ៏ស្រស់ស្អាតនិងពពកនៅក្នុងមេឃខៀវ

ប៊ូស

ចំណងជើង

  • ព្រៃដ៏ស្រស់ស្អាតនិងពពកនៅក្នុងមេឃខៀវ

    ប៊ូស

ការពិពណ៌នា

ស្នាក់នៅពណ៌បៃតងដូច្នេះវានៅតែឆ្ងាញ់ដូច្នេះស្រស់ស្អាត ... បែបផែន: Viveza 2, Detail Extractor (ដុតនំ 4) ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយប្រើ Photoshop