ពពកលិចចូលក្នុងភ្នំនិងសួនច្បារ

ពពកលិចចូលក្នុងភ្នំនិងសួនច្បារ

ចំណងជើង

  • ពពកលិចចូលក្នុងភ្នំនិងសួនច្បារ

    ពពកលិចចូលក្នុងភ្នំនិងសួនច្បារ

ការពិពណ៌នា

មិនមានអ្វីសម្រាប់សួនច្បារនិងពពកទេ។ បែបផែន: Viveza 2, តុល្យភាពឈើឆ្កាង (ដុតនំ 4) ដោយ NIC ការប្រមូលនិងដោយប្រើសម្លេងដោយប្រើ Photoshop