ផ្កា Yassi ស្ថិតនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាត

ភួងផ្កាផ្កាម្លិះនៅក្នុងពន្លឺភ្លឺនៃព្រះអាទិត្យ

ចំណងជើង

  • ផ្កា Yassi ស្ថិតនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាត

    ភួងផ្កាផ្កាម្លិះនៅក្នុងពន្លឺភ្លឺនៃព្រះអាទិត្យ

ការពិពណ៌នា

រាល់ភ្នែកមើលមិនឃើញរំឭកខ្ញុំអំពីអ្នក គ្រប់ជ្រុងនៃទីក្រុងនេះគឺជាកន្លែងពិសិដ្ឋ Ali Moghimi បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ Photoshop