ផ្កាពណ៌ស្វាយនិងផ្កាឃ្មុំ

សត្វឃ្មុំផឹកទឹកដមផ្កា

ចំណងជើង

  • ផ្កាពណ៌ស្វាយនិងផ្កាឃ្មុំ

    សត្វឃ្មុំផឹកទឹកដមផ្កា

ការពិពណ៌នា

អញ្ជើញខ្ញុំឱបឱបអ្នក លើកលែងតែអ្នកមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងជ្រុងរបស់ខ្ញុំ? Masoume Saber បែបផែន: Viveza 2, Graduation Fog (ដុត 4) ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយប្រើ Photoshop