ផ្កាពណ៌សនិងឃ្មុំ

ផ្កាពណ៌សនិងឃ្មុំ

ចំណងជើង

  • ផ្កាពណ៌សនិងឃ្មុំ

    ផ្កាពណ៌សនិងឃ្មុំ

ការពិពណ៌នា

Sullenan Khabat Moghan គឺតូច លោតជាមួយពត់ធំ Saeb Tabrizi បែបផែន: Viveza 2 ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ Photoshop