ផ្កានិងផ្កាពណ៌ស្វាយ

ផ្កានិងផ្កាពណ៌ស្វាយ

ចំណងជើង

  • ផ្កានិងផ្កាពណ៌ស្វាយ

    ផ្កានិងផ្កាពណ៌ស្វាយ

ការពិពណ៌នា

បន្លាពេលខ្លះអាចស្អាត បែបផែន: Viveza 2, Polaroid Transfer (ដុតនំ 4) ដោយ NIC Collection និងសម្លេងដោយប្រើ Photoshop