ផ្កាជាមួយសរសែដ៏ស្រស់ស្អាត

ផ្កាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងមានពណ៌បៃតង

ចំណងជើង

  • ផ្កាជាមួយសរសែដ៏ស្រស់ស្អាត

    ផ្កាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងមានពណ៌បៃតង

ការពិពណ៌នា

ផ្កាដែលមិនទុំទៅកាន់ Khwansar

បែបផែន
នយោបាយ
តង្កៀបពណ៌តគ្នា
VIGNETTE: កែវភ្នែក
ដំណើរការ CROSS