បោះចោលបក្សី

បក្សីដែលបានបោះបង់ចោលនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែរ្ស

ចំណងជើង

  • បោះចោលបក្សី

    បក្សីដែលបានបោះបង់ចោលនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែរ្ស

ការពិពណ៌នា

រីករាយក្នុងការបំពេញ រីករាយ ប្រទានពរប្រសិនបើមិនអនុញ្ញាតឱ្យទៅ; ស្លាប់ដើម្បីរំដោះ ____ សាមឡូ បែបផែន ជួរពណ៌ចម្រុះ