បញ្ចប់ដ៏ស្រស់ស្អាត

ភ្នំព្រិលដែលគ្របដណ្តប់ដោយព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមេឃពណ៌ខៀវ

ចំណងជើង

  • បញ្ចប់ដ៏ស្រស់ស្អាត

    ភ្នំព្រិលដែលគ្របដណ្តប់ដោយព្រះអាទិត្យដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមេឃពណ៌ខៀវ

ការពិពណ៌នា

ការបញ្ចប់ដ៏ស្រស់ស្អាត - ចុងបញ្ចប់នៃជំរក Pengkhal នេះ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍នៃជ័យជម្នះ
បែបផែន
ពណ៌តប់ដោយ NIC Collection
BRILLIANCE / WARMTH ដោយ NIC Collection
ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយកម្មវិធី Photoshop