បក្សីហោះអស្ចារ្យ

បក្សីហោះហើរនៅលើមេឃពណ៌ខៀវ

ចំណងជើង

  • បក្សីហោះអស្ចារ្យ

    បក្សីហោះហើរនៅលើមេឃពណ៌ខៀវ

ការពិពណ៌នា

ហើយសេចក្ដីស្រឡាញ់គ្រាន់តែធ្វើឱ្យខ្ញុំស្រឡាញ់បក្សីប៉ុណ្ណោះ
បែបផែន
ជួរពណ៌ចម្រុះ