បក្សីមួយឈរនៅលើសាខា

បក្សីអង្គុយនៅលើមែកធាង

ចំណងជើង

  • បក្សីមួយឈរនៅលើសាខា

    បក្សីអង្គុយនៅលើមែកធាង

ការពិពណ៌នា

ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានសោកស្តាយ អ្នកមិនគិតអំពីភាពវឹកវរនៃវិនាទីរបស់ខ្ញុំទេ "Hussein Nemati" បែបផែន: ប្រាក់ Efex Pro 2 ដោយ NIC Collection