ទឹកហូរ

ជម្រះទឹកនិងសារាយ

ចំណងជើង

  • ទឹកហូរ

    ជម្រះទឹកនិងសារាយ

ការពិពណ៌នា

ជីវិតនៃទឹកគឺពេទ្យ

នោះជាអ្វីដែលខ្ញុំនិងអ្នកកំពុងធ្វើ

ជីវិតមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាការគេងយូរ

ជីវិតដ៏ផ្អែមល្ហែមដូចជាថ្ងៃផ្អែមនិងផ្អែម