ទឹកជ្រោះ Lough

ល្បាក់តូចនៅក្នុងព្រៃ Becker របស់ Galkestan

ចំណងជើង

  • ទឹកជ្រោះ Lough

    ល្បាក់តូចនៅក្នុងព្រៃ Becker របស់ Galkestan

ការពិពណ៌នា

ទឹកជ្រោះ Lough