ទឹកជ្រោះទន្លេលយដូ

Ruddy នៅក្នុងព្រៃដ៏ធំមួយដែលមានដើមឈើធំ ៗ

ចំណងជើង

  • ទឹកជ្រោះទន្លេលយដូ

    Ruddy នៅក្នុងព្រៃដ៏ធំមួយដែលមានដើមឈើធំ ៗ

ការពិពណ៌នា

ទឹកធ្លាក់ Lowe ។ ខេត្ត Golestan