ទឹកជ្រោះខ្សឹប

ទឹកជ្រោះខ្សឹបខ្សាច់នៅតាមមេឃនិងមេឃ

ចំណងជើង

  • ទឹកជ្រោះខ្សឹប

    ទឹកជ្រោះខ្សឹបខ្សាច់នៅតាមមេឃនិងមេឃ

ការពិពណ៌នា

យកទន្លេនោះ ការធ្លាក់ចុះប្រសិនបើអ្នកធ្វើ ធ្វើឱ្យភាពត្រចះត្រចង់នៃទឹកជ្រោះ បែបផែន ជួរពណ៌ចម្រុះ